Ochrana osobných údajov

SITA Slovenská tlačová agentúra pozorne pristupuje k ochrane údajov osôb zachytených v jej žurnalistickej tvorbe, svojich čitateľov, spolupracovníkov a obchodných partnerov. Pri zohľadnení práv vyplývajúcich z našej činnosti opierajúcich o príslušné články Ústavy SR a pri zohľadnení verejného záujmu vynakladáme maximálne úsilie na ochranu osobnostných práv dotknutých osôb. Prečítajte si prosím na aký účel, akým spôsobom a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje:

Novinárska činnosť

SITA pri rešpektovaní súkromia všetkých dotknutých osôb spracúva osobné údaje s účelom verejného informovania. Táto činnosť sa opiera o ústavné práva slobody prejavu a práva verejnosti na informácie a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Rozsah spracúvaných údajov:

Osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu tejto činnosti – potreby informovania verejnosti.

  • bežné osobné údaje (meno a priezvisko, vek, pohlavie, bydlisko)
  • vizuálna identita (fotografia)
  • údaje o majetkových pomeroch, kariére, verejnom, politickom, podnikateľskom pôsobení
  • politické, náboženské presvedčenie, hodnotové rámce, príslušnosť k organizáciám a pod.
  • osobné údaje v súvislosti s procesnými úkonmi bezpečnostných a justičných orgánov či uznanou vinou za trestné činy a priestupky

Spracúvanie osobných údajov:

K osobným údajom budú mať prístup pracovníci  a spolupracovníci SITA, ktorí participujú na spracúvaní informácií na uvedený účel.

Príjemcovia spracúvaných údajov:

Čitatelia obsahu našich informačných prostriedkov

Uchovávanie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame po dobu danú účelom ich spracovania. Dlhšie obdobie môžu byť uchovávané v osobitných prípadoch napr. v prípade prebiehajúceho právneho sporu.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k spracúvaným údajom – Dotknutá osoba s môže vyžiadať informácie ako spracúvame jej osobné údaje: aký je účel spracovania, aké kategórie osobných údajov spracúvame, s kým ich zdieľame, dobe uchovávania údajov, o zdroji osobných údajov, informáciu či sa osobné údaje používajú na profilovanie.

Právo namietať voči spracovaniu osobných údajov – Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete namietať, ak sa domnievate že tak robíme neoprávnene. V ich spracovaní môžeme pokračovať iba ak oprávnený záujem prevažuje nad ochranou vašich osobných práv a záujmov.

Právo na opravu údajov – Máte právo nás požiadať o opravu osobného údaju v prípade jeho nesprávnosti alebo zmeny.

Právo na vymazanie – Ak nespracúvame Vaše osobné údaje v súlade so zákonom môžete požiadať o ich vymazanie.

Právo na obmedzenie – Pokiaľ ste požiadali o opravu osobných údajov alebo namietali proti ich spracovaniu až do chvíle rozhodnutia o ich oprave resp. oprávnenosti námietky o spracovaní budeme spracúvať osobné údaje v súlade s vašim súhlasom alebo ak je to potrebné vo vzťahu k iným právnym nárokov, k ochrane práv iných osôb alebo k verejnému záujmu.

Otázky, požiadavku alebo sťažnosti na spôsob spracovania osobných údajov adresujte našej osobe zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov a to e-mailom na adresu gdpr@sita.sk.

V prípade pochybností o našom postupe sa môžete obrátiť na dozorný orgán v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk)

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

Scroll to Top